Over ons

De Christine Stichting kan, binnen nauwkeurig omschreven kaders, een financieel steuntje in de rug geven aan vrouwen zonder partner.

Financiële steun aan vrouwen zonder partner
Op 15 mei 1924 stichtte de doopsgezinde Jonkvrouwe Christine de Bosch Kemper de Christine Stichting. De doelstelling van deze stichting werd vastgelegd in de statuten ervan en luidt als volgt:

Het doel mijner Stichting is en beoogt door geldelijken steun de Lotsverbetering van:

I Ongehuwde vrouwen:
a die als hulp in de huishouding, lectrice, juffrouw van gezelschap, of als belast met de opvoeding of verzorging van kinderen, als zoodanig inwonend, in betrekking zijn of dat geweest zijn;
b die als docente, beambte of in andere functie van wetenschappelijken aard in betrekking zijn of geweest zijn.


II Weduwen met kinderen.


III Weduwen zonder kinderen, wanneer zij verkeeren in eene der gevallen sub letter a en b omschreven.

Vandaag de dag komt dit neer op steun aan vrouwen zonder vaste partner, met of zonder kinderen, en steun aan weduwen, met of zonder kinderen. Het betreft een bescheiden tijdelijke of eenmalige uitkering. De doelstelling draagt een emancipatorisch karakter. Daarom ondersteunt de stichting vrouwen die ernaar streven zelfstandig in hun onderhoud te voorzien en zich daartoe door studie willen bij- of omscholen maar het beoogde studiegeld daarvoor niet (geheel) uit eigen middelen kunnen opbrengen. Aanvragers hoeven niet te beschikken over de Nederlandse nationaliteit. Ook statushouders kunnen in aanmerking komen voor een uitkering.