ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christine Stichting, Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 805295537
Website: www.christinestichting.nl
Mail: info@christinestichting.nl
Adres: Singel 454, 1017 AW Amsterdam

De Christine Stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christine Stichting.

B. Samenstelling bestuur

M.G.K. van Veen, voorzitter
M.H. Rispens, 1e secretaris
A. Voolstra, 2e secretaris
Ph.F. Halbertsma, 1e penningmeester
M.R. Kremer, 2e penningmeester

C. Doelstelling/visie

De Christine Stichting steunt vrouwen zonder vaste partner, met of zonder kinderen. Het betreft een bescheiden tijdelijke of eenmalige uitkering. De doelstelling van de stichting draagt een emancipatorisch karakter. Daarom ondersteunt de Christine Stichting nadrukkelijk vrouwen die ernaar streven zelfstandig in hun onderhoud te voorzien en zich daartoe door studie willen bij- of omscholen maar het beoogde studiegeld daarvoor niet (geheel) uit eigen middelen kunnen opbrengen.

D. Beleidsplan

Het beleid van het bestuur is erop gericht om uit de opbrengsten van het vermogen uitkeringen te doen in het kader van de in de statuten van de stichting omschreven doelstelling. Het bestuur zal tot een dergelijke uitkering eerst overgaan, nadat aan de hand van ingewonnen informatie is vastgesteld dat het verzoek om een financiële ondersteuning gerechtigd is en past binnen de doelstelling van de stichting.

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten

Zie daarvoor Activiteiten op deze website van de Christine Stichting.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen zullen niet afwijken van het beleid dat in de afgelopen jaren gevolgd is. Gepoogd zal worden de interesse voor het fonds te vergroten, zodat meer cliënten geholpen kunnen worden.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De Christine Stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend) aanwendt voor bovengenoemde doelstelling. Indien in een bepaald jaar de gedane uitkeringen meer of minder zijn dan deze vermogensopbrengsten, wordt de meer- of minderopbrengst toegevoegd aan het eigen vermogen. Voor de staat van baten en lasten van de afgelopen jaren zie de jaarverslagen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014